Lianne is een cliëntgerichte advocaat. Zij is betrokken, heeft oog voor menselijke aspecten en streeft altijd naar een praktische oplossing. Dit doet zij door als advocaat te overleggen en te onderhandelen. Indien nodig en wenselijk start zij een juridische procedure. Zij is gewend de risico’s in te schatten en zo nodig een procedure (als instrument of in principiële zaken) in te zetten. Lianne beschikt over diepgaande kennis op haar vakgebied en staat bekend als consciëntieus, gedreven en resultaatgericht in haar werk.

Lianne is naast advocaat ook MfN-registermediator. Lianne kan als mediator partijen al in een vroeg stadium helpen een oplossing te bereiken. Zij streeft als mediator altijd naar een win – win situatie voor beide partijen, zodat beide partijen er beter van worden en er meer begrip ontstaat voor elkaar.

Lianne is als advocaat onder andere lid van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN) en de Vereniging Ambtenaar & Recht (VA&R), en als mediator van de Nederlandse Vereniging van Mediation Advocaten (NVvMA) en de Nederlandse Mediatorsvereniging (NMv). 

Lianne heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

  • Arbeidsrecht
  • Ambtenarenrecht

Deze registratie verplicht haar elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

Het lidmaatschap van de VAAN verplicht haar elk jaar zestien opleidingspunten op het rechtsgebied Arbeidsrecht te behalen.

Lianne is in 1994 afgestudeerd in het civiele recht aan de Universiteit Leiden. Zij heeft vervolgens gedurende ruim 20 jaar (van 1 december 1994 tot 1 januari 2015) haar carrière opgebouwd bij het gerenommeerde advocatenkantoor Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn, tevens het kantoor van de Landsadvocaat, in Den Haag. Op 1 juli 2015 is zij een eigen kantoor gestart in Zeist.

Lianne heeft advies- en proceservaring opgedaan op het gebied van het arbeidsrecht, ambtenarenrecht, medezeggenschapsrecht, gezondheidsrecht, medisch tuchtrecht, onderwijsrecht en algemeen bestuursrecht. Zij heeft veel zaken gedaan voor de centrale overheid, provincies, gemeenten, waterschappen, Hoge Colleges van Staat, rechterlijke organisaties, (semi)overheidsorganisaties, penitentiaire inrichtingen, ondernemingen, ondernemingsraden, artsen, ambtenaren en werknemers.

Lianne heeft in 2011 de specialisatieopleiding arbeidsrecht aan de Universiteit Leiden cum laude afgerond. Daarnaast heeft zij in 2011 de opleiding tot mediator gedaan bij het Amsterdams ADR instituut.

Lianne publiceert graag en regelmatig in vakliteratuur. Zij is vaste auteur van het ‘Handboek Personenschade’, van het tijdschrift ‘Overheid en Aansprakelijkheid’ en van de ‘Kennisbank rechtspositie ambtenaren’. Zij heeft daarin geschreven over arbeidsongevallen en beroepsziekten, disciplinaire straffen en integriteit, disciplinair ontslag, het ongeschiktheidsontslag en het ontslag op andere gronden. In 2014 heeft zij het hoofdstuk ‘Arbeidsongevallen en beroepsziekten in het ambtenarenrecht’ voor het ‘Handboek Personenschade’ geschreven.

In 2018 heeft Lianne meegewerkt aan het boek ‘Van ambtenaar naar ambtenaar, De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren’. Dit boek gaat over de gevolgen voor het ambtenarenrecht van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren. In dit boek heeft zij het hoofdstuk ‘De gevolgen van de normalisering voor aansprakelijkheid voor arbeidsongevallen en beroepsziekten’ geschreven. Het boek is op 11 januari 2018 tijdens een bijeenkomst van de Vereniging Ambtenaar & Recht in Madurodam uitgereikt aan Minister Ollongren, de toenmalige Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Bij deze uitreiking was ook aanwezig één van de initiatiefnemers van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren, Fatma Koşer Kaya.

Nevenfuncties

Mei 2015 - hedenLid bezwaarschriftencommissie gemeente Zuidplas.
Juli 2014 – hedenVaste auteur 'Handboek Personenschade', Wolters
Kluwer Deventer.
Juli 2011 – hedenVaste auteur 'Kennisbank rechtspositie ambtenaren',
Reed Business Amsterdam.
Juni 2002 – hedenVaste auteur 'Kroniek Ambtenarenrecht, Overheid en
Aansprakelijkheid', Wolters Kluwer Deventer.
2002 - 2004Redacteur 'Vademecum arbeidsrecht bij de overheid
2004', Kluwer Alphen aan den Rijn.

Publicaties

2018Van ambtenaar naar ambtenaar, De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren, De gevolgen van de normalisering voor aansprakelijkheid voor arbeidsongevallen en beroepsziekten, mr. A.C.M. van Vliet, p. 73- 102, onder al gehele redactie van Prof. mr. B. Barentsen, mr. N. Hummel en mr. dr. S.F.H. Jellinghaus, 2018 Celsus juridische uitgeverij.

2014Hoofdstuk 'Arbeidsongevallen en beroepsziekten in het
ambtenarenrecht', Handboek Personenschade, p. 2025-1 – 2025-58.
2012'Aansprakelijkheid voor arbeidsongevallen en
beroepsziekten, stand van zaken in het civiele recht
en het bestuursrecht', A.C.M. van Vliet, R.L.
Herregodts en F.A. Koopman, Overheid en
Aansprakelijkheid 2012, nr. 1, p. 19-32.
2011'Disciplinaire straffen in het ambtenarenrecht',
A.C.M. van Vliet, Kennisbank rechtspositie ambtenaren, Reed Business Amsterdam.
2006'Wetgever, evenals in het civiele recht, ook in het
ambtenarenrecht steeds meer gericht op
werkhervatting', A.C.M. van Vliet, Overheid en Aansprakelijkheid 2006, nr. 5-6, p. 148-157.
2005'Aansprakelijkheid voor beroepsziekten:
Centrale Raad van Beroep steeds meer in lijn met
Hoge Raad', A.C.M. van Vliet en T.J.J. van Dijk,
Overheid en Aansprakelijkheid 2005, nr. 6, p. 196-209.
2004'Vademecum arbeidsrecht bij de overheid 2004', D.
Mulders (red.), Kluwer Alphen aan den Rijn.
2003'De flexibiliteit van ontslag in het ambtenarenrecht',
A.C.M. van Vliet, Overheid en Aansprakelijkheid 2003, nr. 3, p. 122-131.
2002'Aansprakelijkheid van de overheid bij
arbeidsongevallen en beroepsziekten', A.C.M. van
Vliet, Overheid en Aansprakelijkheid 2002,
nr. 2, p. 49-55.
1995'Een gewogen afbeelding: een civielrechtelijk model
voor het afwegen van belangen bij het openbaar maken van afbeeldingen', A.C.M. van Vliet, Ars Aqui 1995, nr. 4, p. 252-260.

Lidmaatschappen

2017 - hedenNederlandse Mediatorsvereniging (NMv)
2015 - hedenNederlandse Vereniging van Mediation Advocaten (NVVMA)
2012 – hedenVereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN).
2009 - hedenVereniging Ambtenaar en Recht (VA&R).
1999 - 2015Vereniging voor Arbeidsrecht (VvA).
1999 - 2015Vereniging Haagse Arbeidsrecht Advocaten (VHA).
1994 - hedenNederlandse Juristen Vereniging (NJV).
1991 - 1994Juridisch pleitdispuut Tobias Asser te Leiden. In de periode 1991 – 1992 was zij tevens bestuurslid van dit dispuut.
1990 - 1994Leidse Studentenvereniging Minerva.

Track record

Advies over de juridische duiding, de gevolgen en de medezeggenschapsaspecten van de samenvoeging van ministeries.

Advies over de vraag of beloningen toegekend in afwijking van een rechtspositieregeling kunnen worden teruggevorderd.

Medezeggenschapsvragen in het kader van de samenvoeging van laboratoria.

Juridische procedure bij de Centrale Raad van Beroep over centrale plaatsingsbesluiten, als gevolg van veranderingen in de rijksdienst.

Juridische procedure bij het Gerechtshof voor een penitentiaire inrichting over de vraag of de inrichting aansprakelijk was voor een arbeidsongeval van een medewerker.

Juridische procedure bij de Centrale Raad van Beroep over schending van integriteitsregels met als gevolg een voorwaardelijk disciplinair ontslag van een politieambtenaar.

Juridische procedure bij de Centrale Raad van Beroep over de vraag of reistijd als werktijd moest worden aangemerkt en de gelijkstelling van arbeidsvoorwaarden na een fusie, alsmede de rechtszekerheid van een bestuursorgaan bij een duurovereenkomst.

Advies aan een provincie over de vraag of een ontslag primair vanwege disfunctioneren en subsidiair vanwege een verstoorde relatie kon worden verleend en het opstellen van een eenzijdig ontslagbesluit daartoe.

Juridische procedure (civiel kort geding) inzake een pensioenvoorziening en schadevergoeding na een vernietigd ontslagbesluit.

Advies over een ontslag vanwege disfunctioneren en het opstellen van een vaststellingsovereenkomst binnen de rechterlijke macht.

Advies over overtreding van de Gemeentewet en de integriteitsregels door een raadslid.

Juridische procedures over het reorganisatie ontslag van verschillende ambtenaren bij een gemeente.

Adviezen over (voorwaardelijk) disciplinair ontslag en overschrijding van de integriteitsregels en het opstellen van eenzijdige besluiten in dat kader, voor een gemeente.

Adviezen over ontslag vanwege disfunctioneren en/of verstoorde verhoudingen, het opstellen van eenzijdige ontslagbesluiten in dat kader, en het opstellen van vaststellingsovereenkomsten voor verschillende gemeenten.

Het voeren van diverse juridische procedures bij de kantonrechter en het UWV voor ondernemingen en werknemers.

Het als advocaat veelvuldig verrichten van werkzaamheden voor de Rijksoverheid.

Het als advocaat veelvuldig onderhandelen voor de werkgever of de werknemer bij het beëindigen van de arbeidsovereenkomst door middel van een vaststellingsovereenkomst.

Het als MfN-Geregistreerd Mediator veelvuldig begeleiden van de werkgever en de werknemer bij problemen op de werkvloer, een verstoorde arbeidsrelatie, disfunctioneren of beëindiging van de arbeidsovereenkomst door middel van een vaststellingsovereenkomst.