Als werkgever heeft u regelmatig te maken met arbeidsrechtelijke aspecten. Indien een conflict dreigt met een werknemer kunnen wij u al in een vroeg stadium van dienst zijn met een advies over de te nemen stappen of door in contact te treden met (een gemachtigde van) uw werknemer. Dit kan leiden tot een verbetering van de werkrelatie. Wij kunnen u ook bijstaan in onderhandelingen om te komen tot een beëindigingsovereenkomst en indien nodig en gewenst een juridische procedure voor u starten.

 

Wet werk en zekerheid

Per 1 juli 2015 is het nieuwe ontslagrecht op grond van de Wet werk en zekerheid (WWZ) in werking getreden. Bij bedrijfseconomische redenen of langdurige ziekte kan een verzoek om ontslag bij het UWV worden ingediend. Is sprake van veelvuldige ziekte, disfunctioneren (na mogelijkheden tot verbetering en scholing), verwijtbaar handelen of nalaten? Of is sprake van het weigeren van werkzaamheden vanwege ernstige gewetensbezwaren, een verstoorde arbeidsverhouding, of andere omstandigheden waardoor van de werkgever niet kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren? In die gevallen kunnen werkgevers een verzoek om ontbinding van de arbeidsovereenkomst bij de kantonrechter indienen. Het is van belang dat de reden voor het ontslag uit het dossier blijkt. Wij kunnen een dossier voor u daarop toetsen en u al in een vroeg stadium daarover adviseren.

 

Ondernemingsraad

Daarnaast kunnen wij u bijstaan in uw relatie tot de ondernemingsraad. Wij stellen een adviesaanvraag op aan de ondernemingsraad en redigeren het besluit na een advies van de ondernemingsraad. Indien het advies niet kan worden opgevolgd en er wordt beroep ingesteld door de ondernemingsraad, voeren wij voor u verweer bij de Ondernemingskamer. We kunnen werkgevers ook begeleiden bij een instemmingsprocedure, en bij het onthouden van instemming door de ondernemingsraad, de kantonrechter om vervangende toestemming vragen. Is de nietigheid van een besluit dat zonder instemming is genomen, door de ondernemingsraad ingeroepen, dan kunnen wij voor u de kantonrechter verzoeken te verklaren dat de ondernemingsraad ten onrechte een beroep op de nietigheid heeft gedaan.

 

Contact

Neemt u gerust vrijblijvend contact met ons op. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 030 – 75 393 75 of 06-51103786 of via info@vvadvocatuur.nl