De eerste arresten van de Hoven onder de WNRA

In deze arresten is overwogen dat van de ambtenaar onder het huidige ambtenarenrecht een hoge mate van zorgvuldigheid en integriteit mag worden verwacht, gelet op de verplichtingen in de Ambtenarenwet 2017. Ook wordt verwezen naar de Gedragscode Integriteit Rijk (GIR). Daarnaast is de rechtspraak van de Centrale Raad van Beroep in het huidige ambtenarenrecht van betekenis gebleven. Zie onder meer de volgende arresten van de Hoven.

 

Hof Den Haag 29 juni 2021, ECLI:NL:GHDHA:2021:1133

De arbeidsovereenkomst van een werknemer van een penitentiaire inrichting wordt ontbonden vanwege het openen van de deuren voor het bezorgen van pizza’s. Het Hof acht dit verwijtbaar en overweegt dat van de werknemer als ambtenaar een hoge mate van zorgvuldigheid en integriteit mag worden verwacht, mede gelet op de verplichtingen uit hoofde van de Ambtenarenwet 2017.

 

Hof ’s-Hertogenbosch 8 april 2021, ECLI:NL:GHSHE:2021:1052

Een strafrechtelijke veroordeling voor betrokkenheid bij een hennepkwekerij vormt een dringende reden voor ontslag op staande voet. Het Hof weegt mee dat de werknemer jegens de werkgever de verplichting heeft om als goed ambtenaar te handelen en dat de werkgever mede gelet daarop op de integriteit van de werknemer moest kunnen vertrouwen. Het ontslag op staande voet houdt uiteindelijk geen stand omdat het ontslag op staande voet niet onverwijld is gegeven.

 

Hof Amsterdam 15 december 2020, ECLI:NL:RBMNE:2020:5510

Een werknemer van het Rijk wordt ontslagen vanwege verwijtbaar handelen. Het Hof overweegt dat de werknemer de Gedragscode Integriteit Rijk (GIR) in privétijd heeft overtreden en dat deze overtreding in privésfeer de werknemer kan worden verweten.

 

Hof Arnhem-Leeuwarden 3 november 2020, ECLI:NL:GHARL:2020:9060

Een hoogleraar van de Rijksuniversiteit Groningen handelt ernstig verwijtbaar door gelden van de universiteit zonder daartoe strekkend budgetrecht voor opleidingsdoeleinden in te zetten. Het Hof weegt de oude rechtspraak van de Centrale Raad van Beroep bij de beoordeling mee.