Algemene voorwaarden Van Vliet Advocatuur & Mediation

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de rechtsverhouding tussen opdrachtgever en Van Vliet Advocatuur & Mediation.

 

Artikel 1 – Van Vliet Advocatuur & Mediation
1.1    Van Vliet Advocatuur & Mediation is de handelsnaam onder welke mr. A.C.M. van Vliet (en/of één of meerdere door haar ingeschakelde natuurlijke personen of rechtspersonen) in opdracht van opdrachtgever diensten verleent op het gebied van advocatuur en mediation. Opdrachtgever is de natuurlijke persoon of rechtspersoon die Van Vliet Advocatuur & Mediation een opdracht verleent tot het verrichten van diensten.

 

Artikel 2 – Overeenkomst van opdracht
2.1    Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Van Vliet Advocatuur & Mediation te verrichten en verrichte opdrachten, inclusief  aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden is uitdrukkelijk uitgesloten.
2.2    Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Van Vliet Advocatuur & Mediation op grond van een overeenkomst van opdracht. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek is uitdrukkelijk uitgesloten.
2.3    Van Vliet Advocatuur & Mediation voert uitsluitend ten behoeve van opdrachtgever een opdracht uit. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de opdracht en de al dan niet in het licht daarvan verrichte werkzaamheden, ook niet wanneer zij direct of indirect als belanghebbende bij het resultaat van de werkzaamheden zijn aan te merken.
2.4    Van Vliet Advocatuur & Mediation zal bij de uitvoering van de aan haar verleende opdracht de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen. Opdrachtgever zal aan Van Vliet Advocatuur & Mediation alle informatie verstrekken die van belang kan zijn voor een correcte uitvoering van de overeenkomst van opdracht, evenals alle informatie die Van Vliet Advocatuur & Mediation van opdrachtgever verlangt (een en ander indien en voor zover opdrachtgever in staat is om deze informatie te verstrekken).
2.5    Van Vliet Advocatuur & Mediation zal opdrachtgever er schriftelijk van op de hoogte stellen wanneer het dossier aangaande de opdracht wordt gesloten. Het dossier zal vervolgens gedurende een periode van minimaal vijf jaren in een specifiek daartoe bestemde archiefruimte worden bewaard.

 

Artikel 3 – Inschakeling van derden
3.1    De keuze van de door Van Vliet Advocatuur & Mediation in te schakelen derden zal altijd met inachtneming van de zorg van een goed opdrachtnemer plaatsvinden. Behoudens het inschakelen van bijstand van een deurwaarder, zal de keuze van de in te schakelen derde zoveel mogelijk plaatsvinden in overleg met opdrachtgever. Iedere aansprakelijkheid van Van Vliet Advocatuur & Mediation voor tekortkomingen van deze ingeschakelde derden is uitgesloten. De ingeschakelde derde zal zelf zijn kosten bij de opdrachtgever in rekening brengen, tenzij wordt afgesproken dat Van Vliet Advocatuur & Mediation deze kosten zal doorbelasten aan de opdrachtgever. Voor zover derden hun aansprakelijkheid beperken, is Van Vliet Advocatuur & Mediation gerechtigd om dergelijke aansprakelijkheidsbeperking mede namens opdrachtgever te aanvaarden.
3.2    Ingeval van ontstentenis of belet van mr. A.C.M. van Vliet zal laatstgenoemde meteen met opdrachtgever in overleg treden met betrekking tot een door Van Vliet Advocatuur & Mediation in te schakelen externe advocaat die gedurende de periode van ontstentenis of belet de uitvoering van de overeenkomst van opdracht zal overnemen. Inschakeling van deze externe advocaat zal niet plaatsvinden dan na voorafgaande goedkeuring van opdrachtgever.

 

Artikel 4 – Aansprakelijkheid
4.1    Indien de uitvoering van de overeenkomst van opdracht door Van Vliet Advocatuur & Mediation mocht leiden tot aansprakelijkheid jegens opdrachtgever, zal die aansprakelijkheid steeds zijn beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de door Van Vliet Advocatuur & Mediation afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat volgens de toepasselijke polisvoorwaarden voor rekening van Van Vliet Advocatuur & Mediation komt.
4.2    Indien – om welke reden dan ook – geen uitkering op grond van de in artikel 4.1 van deze algemene voorwaarden genoemde beroepsaansprakelijkheidsverzekering mocht plaatsvinden, zal de aansprakelijkheid van Van Vliet Advocatuur & Mediation voor directe schade van opdrachtgever in geen geval meer bedragen dan het gedeclareerde en door opdrachtgever reeds betaalde honorarium met betrekking tot de betreffende opdracht, een en ander met een maximum van € 10.000.
4.3    Voor de vaststelling van de aansprakelijkheid van Van Vliet Advocatuur & Mediation jegens opdrachtgever zullen met elkaar samenhangende gebeurtenissen (waaronder tevens dient te worden verstaan een nalaten) als één schadeveroorzakende gebeurtenis worden beschouwd.
4.4    Van Vliet Advocatuur & Mediation is niet aansprakelijk jegens opdrachtgever indien en zolang opdrachtgever zijn verplichtingen ten opzichte van Van Vliet Advocatuur & Mediation en zoals neergelegd in artikel 2.4 van deze algemene voorwaarden niet nakomt.
4.5    Aansprakelijkheid voor indirecte schade of gevolgschade wordt onder alle omstandigheden uitgesloten.
4.6    Aanspraken in verband met beweerde aansprakelijkheid van Van Vliet Advocatuur & Mediation dienen, op straffe van verval van recht, zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen een periode van 6 maanden na de gebeurtenis schriftelijk en gemotiveerd door opdrachtgever bij Van Vliet Advocatuur & Mediation te worden ingediend.

 

Artikel 5 – Vrijwaring aanspraken van derden
5.1   Opdrachtgever vrijwaart Van Vliet Advocatuur & Mediation tegen alle aanspraken van derden, alsmede de door Van Vliet Advocatuur & Mediation in verband daarmee te maken kosten, waaronder begrepen de kosten van juridische bijstand, welke aanspraken voortvloeien uit de door Van Vliet Advocatuur & Mediation voor opdrachtgever verrichte werkzaamheden.
5.2    Daarnaast vrijwaart opdrachtgever Van Vliet Advocatuur & Mediation voor aanspraken van derden jegens Van Vliet Advocatuur & Mediation welke verband houden met een ten onrechte gedane melding in het kader van de Wwft en/of die verband houden met het niet aanvaarden dan wel neerleggen van de opdracht door Van Vliet Advocatuur & Mediation vanwege het feit dat Van Vliet Advocatuur & Mediation niet in voldoende mate de gegevens heeft verkregen benodigd ter vaststelling van de identiteit van opdrachtgever, zoals vereist op grond van de Verordening op de Advocatuur.

 

Artikel 6 – Honorarium en betaling
6.1    Tenzij opdrachtgever dit met Van Vliet Advocatuur & Mediation van tevoren schriftelijk anders is overeengekomen, is opdrachtgever aan Van Vliet Advocatuur & Mediation honorarium verschuldigd dat wordt berekend op basis van het aantal bestede uren vermenigvuldigd met het toepasselijke uurtarief.  Naast het honorarium en de kantoorkosten worden de daadwerkelijk gemaakte kosten (zoals o.a. deurwaarderskosten,  griffierecht, uittreksels uit registers, reiskosten, koerierskosten, vertaalkosten) aan opdrachtgever in rekening gebracht. Alle verschuldigde bedragen worden vermeerderd met de daarover verschuldigde omzetbelasting.
6.2    Van Vliet Advocatuur & Mediation stelt eenmaal per jaar het uurtarief opnieuw vast. Hierover zal Van Vliet Advocatuur & Mediation opdrachtgever informeren met inachtneming van een redelijke termijn. Daarnaast is Van Vliet Advocatuur & Mediation gerechtigd om jaarlijks, telkens per 1 januari, het uurtarief te indexeren conform de consumentenprijsindex alle huishoudens over de daaraan voorafgaande periode oktober/oktober van het Centraal Bureau voor de Statistiek, afgerond op een veelvoud van € 5,–, zonder dat daarvoor nadere kennisgeving noodzakelijk is.
6.3    Het honorarium en de eventuele overige kosten zoals bedoeld in artikel 6.1 van deze algemene voorwaarden zullen in beginsel eenmaal per maand over de onmiddellijk daaraan voorafgaande maand aan opdrachtgever worden gefactureerd, voorzien van een deugdelijke specificatie.
6.4    Van Vliet Advocatuur & Mediation is steeds gerechtigd van opdrachtgever een voorschot op het honorarium te verlangen en te bepalen dat eerst na ontvangst van dit voorschot de uitvoering van de overeenkomst van opdracht wordt aangevangen dan wel voortgezet. Het door opdrachtgever betaalde voorschot wordt verrekend met de einddeclaratie.
6.5    Declaraties van Van Vliet Advocatuur & Mediation dienen door opdrachtgever binnen 14 dagen na de factuurdatum te zijn voldaan. Opdrachtgever heeft niet het recht van opschorting en/of verrekening.  Indien betaling van de declaratie binnen de termijn van 14 dagen na de factuurdatum uitblijft, wordt opdrachtgever geacht zonder nadere ingebrekestelling in verzuim te zijn. Van Vliet Advocatuur & Mediation is per de datum met ingang waarvan de 14 dagen termijn is verstreken,  gerechtigd wettelijke rente in rekening te brengen en de in haar ogen noodzakelijke maatregelen te nemen ter voldoening van de uitstaande declaraties. Alle (buiten)gerechtelijke kosten die verband houden met de invordering van declaraties  – met een minimum van 15% over het te incasseren bedrag – komen voor rekening van de opdrachtgever. De gerechtelijke kosten zijn niet beperkt tot de te liquideren proceskosten, doch zullen integraal voor rekening van de opdrachtgever komen, indien deze (in overwegende mate) in het ongelijk wordt gesteld.
6.6    Blijft betaling binnen een termijn van 14 dagen na de factuurdatum uit, dan is Van Vliet Advocatuur & Mediation tevens gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst van opdracht op te schorten totdat alle openstaande declaraties zijn voldaan, met uitsluiting van iedere aansprakelijkheid van Van Vliet Advocatuur & Mediation voor schade die daardoor mocht ontstaan.
6.7    Vindt binnen een termijn van 14 dagen na de factuurdatum geen volledige betaling van de openstaande declaratie(s) plaats, dan wordt (ook wanneer deze nog niet opeisbaar zijn) opdrachtgever geacht door het verlenen van de opdracht uitdrukkelijk en onherroepelijk toestemming te hebben verleend aan Van Vliet Advocatuur & Mediation, alsmede aan de Stichting Beheer Derdengelden Van Vliet Advocatuur & Mediation, om eventuele voor of van opdrachtgever ontvangen gelden te verrekenen met of aan te wenden ter betaling van het totale bedrag van het door opdrachtgever verschuldigd maar nog niet betaald honorarium.
6.8    Indien de uitvoering van de overeenkomst van opdracht door Van Vliet Advocatuur & Mediation op basis van gefinancierde rechtsbijstand plaatsvindt, geldt het bepaalde in dit artikel slechts voor de kosten die op grond van de toevoegingsbeslissing afgegeven door de Raad voor Rechtsbijstand voor rekening van opdrachtgever komen.

 

Artikel  7 – Diverse onderwerpen
7.1    Door het verlenen van de opdracht geeft opdrachtgever Van Vliet Advocatuur & Mediation toestemming voor automatische bewerking van door Van Vliet Advocatuur & Mediation verzamelde en te verzamelen persoonsgegevens.
7.2    Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, van toepassing op alle overeenkomsten van opdracht die tussen opdrachtgever en Van Vliet Advocatuur & Mediation worden gesloten. Daarnaast zijn deze voorwaarden eveneens van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten gesloten met dezelfde opdrachtgever ook indien hiervoor niet opnieuw een schriftelijke overeenkomst van opdracht is gesloten en/of indien deze algemene voorwaarden bij het aangaan van de aanvullende of vervolgopdracht niet opnieuw aan opdrachtgever zijn overgelegd. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van opdrachtgever wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

7.3    Tijdens de uitvoering van de overeenkomst van opdracht kunnen Van Vliet Advocatuur & Mediation en opdrachtgever door middel van e-mail met elkaar communiceren. Van Vliet Advocatuur & Mediation en opdrachtgever zijn jegens elkaar niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van e-mail, op voorwaarde dat beide partijen al hetgeen zullen doen dat redelijkerwijze verwacht mag worden ter voorkoming van risico’s, zoals het verspreiden van virussen.
7.4    Van Vliet Advocatuur & Mediation aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het geval dat de Stichting Beheer Derdengelden Van Vliet Advocatuur & Mediation niet tot betaling aan opdrachtgever in staat zou zijn omdat de bankinstelling waar die stichting een of meer rekeningen aanhoudt niet aan zijn verplichtingen jegens de stichting kan voldoen.
7.5    Op de  rechtsverhouding tussen opdrachtgever en Van Vliet Advocatuur & Mediation is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De rechtbank Midden-Nederland  is bij uitsluiting bevoegd van geschillen tussen opdrachtgever en Van Vliet Advocatuur & Mediation kennis te nemen. Niettemin blijft Van Vliet Advocatuur & Mediation bevoegd de opdrachtgever in rechte aan te spreken voor een rechter die zonder deze forumkeuze bevoegd zou zijn van geschillen tussen opdrachtgever en Van Vliet Advocatuur & Mediation kennis te nemen.

7.6   Deze algemene voorwaarden zijn niet slechts bedongen ten behoeve van Van Vliet Advocatuur & Mediation, maar ook ten behoeve van de vennoten van Van Vliet Advocatuur & Mediation en ten behoeve van alle overige personen die bij, voor of namens Van Vliet Advocatuur & Mediation, werkzaam zijn of zijn geweest.

7.7    Ook alle rechtspersonen, waaronder de Stichting Beheer Derdengelden Van Vliet Advocatuur & Mediation, die bij de uitvoering van enige opdracht van de opdrachtgever zijn ingeschakeld kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen.

7.8    Van Vliet Advocatuur & Mediation is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen dan wel aan te vullen. Van iedere wijziging en/of aanvulling ontvangt de opdrachtgever tevoren schriftelijk bericht.

7.9    De Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden prevaleert boven een vertaling daarvan.

7.10  Van Vliet Advocatuur & Mediation hanteert een kantoorklachtenregeling en deze is van toepassing op de dienstverlening. Deze klachtenregeling is terug te vinden op de website van Van Vliet Advocatuur & Mediation en kan voorts bij het kantoor worden opgevraagd. Indien een klacht na behandeling door de externe klachtenfunctionaris niet is opgelost, kan de klacht ter verkrijging van een bindende uitspraak worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.

 

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd onder nummer  221 /2016  ter griffie van de rechtbank Midden-Nederland.