Het ambtenarenrecht regelt de rechtsverhouding tussen de overheidswerkgever en de ambtenaar. Het ambtenarenrecht is complex en bevat eigen wetgeving en rechtspositiereglementen. Als advocaat ambtenarenrecht bezitten wij specifieke deskundigheid op dit gebied.

 

Als advocaat ambtenarenrecht bouwen wij op een schat aan ervaring in het ambtenarenrecht, zowel op het gebied van de overheidswerkgever als op dat van de individuele ambtenaar.

 

Wij behartigen de belangen van overheidswerkgevers, zowel vanuit de sector Rijk (ARAR), alsook vanuit de sectoren provincies (CAP) en gemeenten (CAR-UWO). Dit geldt voor zowel centrale vraagstukken (zoals reorganisaties), alsook voor individuele zaken (zoals bijvoorbeeld een disciplinair ontslag of ontslag vanwege disfunctioneren), en voor medezeggenschapsaspecten (zoals het primaat van de politiek). Daarnaast hebben wij als advocaat ambtenarenrecht veel ervaring in het verdedigen van de belangen van de individuele ambtenaar, zowel in onderhandelingen als in de rechtszaal.

 

Op 8 november 2016 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel voor de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra). Deze wet heeft tot doel de arbeidsverhoudingen van ambtenaren en werknemers te harmoniseren. Met cliënten overleggen wij over de mogelijke gevolgen van deze wet voor hun organisatie. Wij zijn ook specialisten in het arbeidsrecht, waar de Wet werk en zekerheid per 1 juli 2015 voor ondernemingen in werking is getreden. Deze wet zal, op grond van de Wnra, op een groot deel van de ambtenaren van toepassing zijn.

 

Meer specifiek omvat onze praktijk de volgende onderwerpen op het gebied van het ambtenarenrecht:

 

 

 • aanstelling
 • arbeidsconflict
 • arbeidsomstandigheden
 • arbeidsongeval
 • 
arbeidstijden
 • beëindigingsovereenkomst
 • begeleiding  van juridische en bestuurlijke besluitvormingsprocessen
 • beloning en beloningsregelingen
 • 
beroepsziekte
 • 
bestuursrechtelijke vragen
 • bezwaar- en beroepsprocedures
 • disfunctioneren
 • 
doorwerken na 65 jaar/AOW-gerechtigde leeftijd
 • flexibele arbeidsrelatie (tijdelijke aanstelling, uitzending, detachering, payrolling)
 • gelijke behandeling/discriminatie
 • harmonisatie arbeidsvoorwaarden
 • 
individuele ontslagzaken (disciplinair ontslag, disfunctioneren, verstoorde verhouding, arbeidsongeschiktheid en re-integratie)

 

 

 • integriteit
 • klokkenluider
 • medezeggenschapsrecht
 • ondernemingsraad
 • 
privacy op de werkvloer
 • 
rechtspositieregelingen
 • re-integratie
 • 
reorganisatie
 • 
schorsing/non-actiefstelling
 • sociaal plan
 • 
sociale zekerheid
 • 
staking
 • van werk naar werk
 • verlofregelingen (vakantie, zorgverlof, calamiteitenverlof, ouderschapsverlof, zwangerschapsverlof)
 • werkgever als derde belanghebbende in UWV-procedure
 • werkgeversaansprakelijkheid bij arbeidsongevallen en beroepsziekten
 • Wet normering topinkomens
 • 
ziekte/arbeidsongeschiktheid