Een probleem met uw werkgever is helaas niet altijd te voorkomen. Indien u als werknemer wordt geconfronteerd met een probleem met uw werkgever (bijvoorbeeld vanwege uw functioneren, de hoogte van uw loon, een verstoorde relatie, ziekte of een reorganisatie), dan is ondersteuning van een advocaat ontslagrecht essentieel.

 

Wij zijn als advocaten gespecialiseerd in het arbeidsrecht, waar het ontslagrecht deel van uit maakt. Schakel ons tijdig in, bij voorkeur voordat een probleem is geëscaleerd. Wij kunnen u dan ondersteunen door met uw werkgever in contact te treden. Hierdoor kunnen wij voor u vaak al in een vroeg stadium met uw werkgever tot een oplossing komen, zodat een goede werkrelatie met uw werkgever behouden blijft.

 

In het geval een oplossing niet (meer) tot de mogelijkheden behoort, kunnen wij voor u met uw werkgever onderhandelen over een beëindigingovereenkomst. In deze overeenkomst, die ook wel vaststellingsovereenkomst (VSO) wordt genoemd, worden alle zaken vastgelegd die tussen werkgever en werknemer zijn afgesproken. Dat betekent dat niet alleen de hoogte van de ontslagvergoeding, de transitievergoeding, vastgelegd dient te worden. Ook alle andere elementen die een rol spelen in de arbeidsrelatie met uw werkgever dienen goed geregeld te worden, bijvoorbeeld of uw concurrentiebeding gehandhaafd wordt. Indien u door uw werkgever een voorstel voor een VSO krijgt voorgelegd is het daarom verstandig dit niet zomaar te tekenen. Het is van groot belang dat u zich laat ondersteunen door een in het ontslagrecht gespecialiseerde advocaat. Wij hebben als advocaat ontslagrecht veel kennis en ervaring met het arbeidsrecht.

 

Sinds 1 juli 2015, is door de invoering van de Wet werk en zekerheid (WWZ), de reden van het ontslag bepalend voor de vraag voor welke ontslagroute een werkgever dient te kiezen. In geval van ontslag vanwege langdurige ziekte of bedrijfseconomische omstandigheden, dient er voor de ontslagprocedure bij het UWV gekozen te worden. Indien er sprake is van één van de andere ontslaggronden, bijvoorbeeld disfunctioneren of verstoorde arbeidsverhoudingen, dan dient de ontbindingsprocedure bij de kantonrechter gevolgd te worden. Ondersteuning van een goede advocaat ontslagrecht is bij deze procedures dan zeer waardevol. Dit geldt ook als u onverhoopt te maken krijgt met een ontslag op staande voet.

 

Contact

Neemt u gerust vrijblijvend contact met ons op. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 030 – 75 393 75 of 06-51103786 of via info@vvadvocatuur.nl