In deze brochure bevindt zich nadere informatie over het kantoor.

 

Algemeen

 

Het kantoor Van Vliet Advocatuur & Mediation is gevestigd in Zeist. Het kantoor is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 66868491. Het BTW-nummer van Van Vliet Advocatuur & Mediation is 174954104B01.

 

Alle aan het kantoor verbonden advocaten zijn ingeschreven bij de beroepsorganisatie: de Nederlandse Orde van Advocaten, zie: www.advocatenorde.nl en info@advocatenorde.nl. Op de website van de Orde zijn de wettelijke voorschriften en gedragsregels te vinden waaraan advocaten zich dienen te houden.

 

Honorarium en kosten

 

Als uitgangspunt wordt op uurbasis gedeclareerd. Bijzondere omstandigheden kunnen tot afwijkende tariefafspraken leiden. Waar mogelijk zal vooraf een realistische inschatting worden gegeven van de te verwachten werkzaamheden en de kosten.

 

Naast het honorarium zullen u in voorkomende gevallen de daadwerkelijk voor u gemaakte kosten (zoals bijvoorbeeld deurwaarderskosten, griffierecht, uittreksels uit registers, reiskosten, koerierskosten, vertaalkosten etc.) in rekening worden gebracht. Er worden géén kantoorkosten bovenop het honorarium in rekening gebracht.

 

De declaraties worden in beginsel maandelijks verzonden, voorzien van een specificatie van de verrichte werkzaamheden. Wanneer in een maand slechts een geringe hoeveelheid werkzaamheden worden verricht, dan kan worden besloten af te zien van het verzenden van een tussentijdse declaratie over die maand en worden die werkzaamheden in de eerstvolgende (tussentijdse) declaratie meegenomen.

 

Soms vraagt Van Vliet Advocatuur & Mediation bij aanvang van de zaak om een voorschotbetaling van een met de cliënt af te spreken bedrag. Dit bedrag houdt Van Vliet Advocatuur & Mediation als zekerheid onder zich tot aan het einde van de zaak. Alsdan wordt het voorschotbedrag met de einddeclaratie verrekend dan wel bij het einde van de zaak aan de cliënt terugbetaald. Over het ontvangen voorschotbedrag wordt geen rente vergoed.

 

Algemene voorwaarden

 

Van Vliet Advocatuur & Mediation hanteert algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden staan op de website vermeld en zijn gedeponeerd bij de rechtbank Midden-Nederland onder nummer 221/2016.

 

Klachtenregeling

 

Van Vliet Advocatuur & Mediation kent een eigen klachtenregeling. Deze regeling is via de website te raadplegen en kan eveneens op uw verzoek aan u worden toegezonden. Wanneer u ontevreden bent over de kwaliteit van de dienstverlening wordt aan u verzocht uw bezwaren eerst voor te leggen aan de advocaat die uw zaak in behandeling heeft.

 

In overleg met u zal er zo snel mogelijk worden getracht een oplossing voor het probleem te vinden. Deze oplossing zal altijd schriftelijk aan u worden bevestigd. Mocht ons overleg onverhoopt in uw ogen niet tot een bevredigend resultaat leiden, dan kunt u een klacht indienen bij de externe klachtenfunctionaris, mevrouw mr. J.G.F.M. Hoffmans, Bezuidenhoutseweg 161, 2594 AG Den Haag, postbus 90451, 2509 LL Den Haag. Zij is bereikbaar op telefoonnummer: 070-8200100.

 

Aansprakelijkheidsverzekering

 

Van Vliet Advocatuur & Mediation is tegen het risico van wettelijke aansprakelijkheid verzekerd. Het verzekerd bedrag is gelimiteerd tot € 1.000.000,– per aanspraak, met een eigen risico van € 2.500,- per aanspraak.

 

Vragen of opmerkingen

 

Voor vragen of opmerkingen kunt u zich wenden tot Van Vliet Advocatuur & Mediation.

 

Telefoon:      030 – 75 393 75 / 06 – 511 03 786

 

Fax:                 030 – 75 393 78

 

E-mail:         info@vvadvocatuur.nl