Algemeen

 

Van Vliet Advocatuur & Mediation rekent het tot haar verantwoordelijkheid om de privacy van haar cliënten en de bezoekers van haar website te beschermen en draagt er zorg voor dat uw persoonlijke gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid, in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg), worden behandeld.

 

Verwerking van persoonsgegevens

 

Persoonsgegevens zijn gegevens waaruit uw identiteit blijkt of waaruit uw identiteit kan worden afgeleid. Van Vliet Advocatuur & Mediation maakt een onderscheid in:

 

 • persoonsgegevens die u actief aan het kantoor verstrekt, en
 • persoonsgegevens die vanwege technische redenen automatisch aan het kantoor worden verstrekt.

 

Onder persoonsgegevens die u actief aan het kantoor verstrekt worden begrepen voornaam, achternaam, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, adresgegevens, telefoonnummers, e-mailadressen en overige (al dan niet gevoelige) persoonsgegevens die u actief aan het kantoor verstrekt. Daarnaast worden bij het bezoeken van de website automatisch enkele technische gegevens door uw apparatuur aan de apparatuur van het kantoor verstrekt, zoals het door u gebruikte IP-adres en/of een gebruikte internetbrowser.

 

Van Vliet Advocatuur & Mediation verwerkt persoonsgegevens en wordt op grond van de Avg daarom aangemerkt als verwerkingsverantwoordelijke.

 

Waarvoor worden deze persoonsgegevens verwerkt?

 

Van Vliet Advocatuur & Mediation verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 

 • om met u in contact te kunnen treden;
 • ten behoeve van de uitvoering van de dienstverlening door het kantoor;
 • om u te informeren over de dienstverlening, actualiteiten en nieuwsberichten van het kantoor;
 • om te kunnen voldoen aan de wettelijke fiscale verplichtingen die op het kantoor rusten;
 • om het betalingsverkeer te kunnen afhandelen;
 • om de dienstverlening van het kantoor te kunnen analyseren en zo mogelijk te verbeteren;
 • om marktonderzoek ten behoeve van het kantoor te kunnen verrichten;

 

Het voor andere doeleinden verwerken van uw persoonsgegevens gebeurt uitsluitend indien en voor zover u Van Vliet Advocatuur & Mediation daarvoor toestemming verleent. Die toestemming kan ook blijken uit een door u aan het kantoor gestelde vraag.

 

Beveiliging en bewaartermijnen

 

Van Vliet Advocatuur & Mediation heeft passende technologische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot uw persoonsgegevens. Deze maatregelen worden door Van Vliet Advocatuur & Mediation regelmatig geëvalueerd en zo nodig aangepast aan de meest recente stand van zaken.

 

Uw gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is om te voldoen aan de eisen die aan een advocaat worden gesteld en om het doel waarvoor uw gegevens worden verzameld en verwerkt te realiseren. Daarbij worden in beginsel de volgende bewaartermijnen gehanteerd:

 

 1. Fysieke gegevens met betrekking tot uw zaaksdossier (inclusief persoonsgegevens): vijf jaar na afsluiten van uw zaak.
 2. Administratieve en financiële gegevens (inclusief persoonsgegevens): zeven jaar vanaf het moment van vastlegging.
 3. Overige gegevens (inclusief eventuele persoonsgegevens): vijf jaar vanaf het moment van vastlegging.

 

Worden uw gegevens met anderen gedeeld?

 

Tenzij daartoe op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak een verplichting bestaat, verstrekt Van Vliet Advocatuur & Mediation uw gegevens uitsluitend aan partijen die betrokken zijn bij de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst. Met deze partijen heeft Van Vliet Advocatuur & Mediation een overeenkomst gesloten waarin is vastgelegd welke werkzaamheden deze partijen in opdracht en onder gezag en op instructie van Van Vliet Advocatuur & Mediation mogen uitvoeren en waarin die partijen verplicht worden te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid in de omgang met uw gegevens. Deze partijen mogen uw gegevens nooit voor eigen of andere doeleinden verwerken of gebruiken. Van Vliet Advocatuur & Mediation blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen door derden. Door Van Vliet Advocatuur & Mediation opdracht te geven, geeft u haar tevens toestemming bedoelde andere partijen (sub-verwerkers) in te schakelen bij de uitvoering van de verwerking.

 

Cookies

 

De website van het kantoor maakt gebruik van Google Analytics, een dienst die wordt aangeboden door Google Inc. (‘Google’), om gegevens van de website te analyseren en inzicht te krijgen in hoe bezoekers de website bereiken en hoe de website wordt gebruikt. Op die manier kan de website en dienstverlening worden geoptimaliseerd. In verband daarmee worden door Google via de website ‘cookies’ (dat zijn kleine, eenvoudige, bestandjes met gegevens die op de harde schijf van uw computer, laptop, tablet of smartphone worden opgeslagen en uitgelezen) geplaatst. Door gebruik te maken van de website van Van Vliet Advocatuur & Mediation geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. U kunt het plaatsen van cookies weigeren door aanpassing van de instellingen van uw browser. Raadpleeg uw internetbrowser voor instructies over de wijze waarop u cookies kunt weigeren en verwijderen.

 

Hyperlinks

 

Op de website kunt u hyperlinks aantreffen. Graag wijzen wij u er op dat als u via die hyperlinks een website van een derde bezoekt, Van Vliet Advocatuur & Mediation geen verantwoordelijkheid draagt met betrekking tot de wijze waarop door die derde partij wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Op de activiteiten die u op websites van derden verricht is niet het privacy beleid van Van Vliet Advocatuur & Mediation, maar het privacy beleid van die derden van toepassing.

 

Klachten over de omgang met uw persoonsgegevens

 

Als u ondanks de getroffen maatregelen de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of als u aanwijzingen heeft dat sprake is van misbruik van uw gegevens, dan kunt u uiteraard te allen tijde contact opnemen met het kantoor. Mocht u onverhoopt van mening zijn dat Van Vliet Advocatuur & Mediation in strijd handelt met dit privacy beleid, met geldende wetgeving of onzorgvuldig omgaat met uw gegevens, dan kunt u te allen tijde een klacht indienen bij het kantoor, via info@vvadvocatuur.nl. Uw klacht zal zo spoedig mogelijk in behandeling worden genomen en er zal naar worden gestreefd  uw klacht zo goed mogelijk met u op te lossen.

 

Vragen en recht op inzage, wijziging of verwijdering

 

Indien u na het lezen van deze privacy verklaring hierover nog vragen of opmerkingen heeft, of indien u inzage wenst in, dan wel wijziging of verwijdering wenst van uw persoonsgegevens, dan kunt u te allen tijde contact opnemen met het kantoor, via info@vvadvocatuur.nl.

 

Wijziging privacy verklaring

 

Van Vliet Advocatuur & Mediation behoudt zich het recht voor om deze privacy verklaring te wijzigen. De op de website geplaatste versie is altijd de meest recente, geldende, versie.

 

Van Vliet Advocatuur & Mediation, 24 mei 2018