Het ambtenarenrecht regelt de rechtsverhouding tussen de overheidswerkgever en de ambtenaar. Het ambtenarenrecht is complex en bevat eigen wetgeving, collectieve arbeidsovereenkomsten en personeelsreglementen. Als advocaat ambtenarenrecht bezitten wij specifieke deskundigheid op dit gebied.

Als advocaat ambtenarenrecht bouwen wij op een schat aan ervaring in het ambtenarenrecht, zowel ten aanzien van de overheidswerkgever als ten aanzien van de individuele ambtenaar.

Wij behartigen de belangen van overheidswerkgevers, zowel vanuit de sector Rijk, alsook vanuit de sectoren provincies en gemeenten. Dit geldt voor zowel centrale vraagstukken (zoals reorganisaties), alsook voor individuele zaken (zoals bijvoorbeeld een disciplinair ontslag of ontslag vanwege disfunctioneren), en voor medezeggenschapsaspecten (zoals het primaat van de politiek). Daarnaast hebben wij als advocaat ambtenarenrecht veel ervaring in het verdedigen van de belangen van zowel de overheidswerkgever als van de individuele ambtenaar, zowel in onderhandelingen als in de rechtszaal.

Met ingang van 1 januari 2020 is de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking getreden. Lianne heeft binnen het Ministerie van Justitie en Veiligheid geholpen bij het omzetten van de geldende regelingen binnen het ministerie in een nieuw personeelsreglement. Zij heeft daarvoor in samenwerking met het Team Juridische Zaken binnen het ministerie onderhandelingen gevoerd met de vakbonden en departementale ondernemingsraad. Lianne was ook betrokken bij allerlei interdepartementale vergaderingen binnen de Rijksoverheid die zich in 2019 met dit onderwerp bezighielden.

De Wnra is op een groot deel van de ambtenaren van toepassing en heeft tot doel de arbeidsverhoudingen van ambtenaren en werknemers zoveel mogelijk te harmoniseren. Zo is het Burgerlijk Wetboek op de ambtelijke rechtsverhouding van toepassing geworden. Desalniettemin zijn er onderwerpen die voor de ambtenaar in de (nieuwe) Ambtenarenwet 2017 nog afzonderlijk zijn geregeld. Een voorbeeld daarvan is het onderwerp: Integriteit. Daarover zijn speciale regels opgenomen in de Ambtenarenwet 2017, de CAO Rijk (de Gedragscode Integriteit Rijk) en de verschillende personeelsreglementen van de ministeries. In de CAO Rijk bestaat ten aanzien van verschillende onderwerpen de mogelijkheid een geschillencommissie te raadplegen. Voor provincies en gemeenten gelden naast de Ambtenarenwet 2017, afzonderlijke collectieve arbeidsvoorwaarden, neergelegd in de CAO Provincies en de CAO Gemeenten. Door de toepassing van het Burgerlijk Wetboek zijn de procedures civielrechtelijk geworden. Deze lopen via de kantonrechter, het Hof en de Hoge Raad.

Daarnaast bestaat voor een deel van de ambtenaren nog steeds het oorspronkelijke ambtenarenrecht waar de procedures worden gevoerd bij de bestuursrechter en de Centrale Raad van Beroep.

Meer specifiek omvat onze praktijk de volgende onderwerpen op het gebied van het ambtenarenrecht:

 

 • aanstelling
 • arbeidsconflict
 • arbeidsomstandigheden
 • arbeidsongeval
 • 
arbeidstijden
 • beëindigingsovereenkomst
 • begeleiding  van juridische en bestuurlijke besluitvormingsprocessen
 • beloning en beloningsregelingen
 • 
beroepsziekte
 • 
bestuursrechtelijke vragen
 • bezwaar- en beroepsprocedures
 • disfunctioneren
 • 
doorwerken na 65 jaar/AOW-gerechtigde leeftijd
 • flexibele arbeidsrelatie (tijdelijke aanstelling, uitzending, detachering, payrolling)
 • gelijke behandeling/discriminatie
 • harmonisatie arbeidsvoorwaarden
 • 
individuele ontslagzaken (disciplinair ontslag, disfunctioneren, verstoorde verhouding, arbeidsongeschiktheid en re-integratie)

 

 

 • integriteit
 • klokkenluider
 • medezeggenschapsrecht
 • ondernemingsraad
 • 
privacy op de werkvloer
 • 
rechtspositieregelingen
 • re-integratie
 • 
reorganisatie
 • 
schorsing/non-actiefstelling
 • sociaal plan
 • 
sociale zekerheid
 • 
staking
 • van werk naar werk
 • verlofregelingen (vakantie, zorgverlof, calamiteitenverlof, ouderschapsverlof, zwangerschapsverlof)
 • werkgever als derde belanghebbende in UWV-procedure
 • werkgeversaansprakelijkheid bij arbeidsongevallen en beroepsziekten
 • Wet normering topinkomens
 • 
ziekte/arbeidsongeschiktheid